Dygnet runt Support
0705-714 714

Allmänna avtalsvillkor

Avtalsvillkor är viktiga saker. Därför är våra avtalsvillkor är så tydliga, enkla och korta som möjligt. Allt för att du ska läsa och verkligen förstå dem ordentligt.


Allmänna avtalsvillkor för Jupitr.com webbhotell

1. Allmänt

 1. Dessa villkor, ”Avtalet” reglerar förhållandet mellan kund, ”Kund” och Jupitr.com, med org.nr. 556725-5269, Morkullegatan 19, 432 42 Varberg, 070 910 8227, avseende webbhotelltjänster, ”Tjänsterna” i delad servermiljö, ”Webbhotellet”.
 2. Kunden kan vara juridisk eller myndig fysisk person. Kunden får inte överlåta eller upplåta Tjänsterna till något annat företag eller person utan att ha fått Jupitr.com’s medgivande. Kunden kan om så önskar delegera uppdateringar och drift av webbsidor mm, till annan fysisk eller juridisk person, men detta innebär inte att Kundens ansvar minskar till detta avtal.

2. Tjänsterna

 1. Innehållet i Tjänsterna finns specificerat på Jupitr.com’s webbplats och i en separat orderbekräftelse/faktura. Uppdateringar av innehållet i delen Tjänster är kostnadsfria för kunderna.
 2. Kostnadsfri support beträffande Tjänsterna, via mail, telefon och information på Jupitr.com’s webbsida.

3. Avtalstid och uppsägning

 1. Avtalet börjat att gälla från det att Kunden får en bekräftelse från Jupitr.com. Avtalstiden gäller under den tiden som Kunden betalat för, om inget annat är överenskommet. Det ska då framgå i orderbekräftelsen.
 2. Jupitr.com tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59), där Kunden har rätt att ångra ingånget avtal inom 14 dagar. Mer information om detta kommer med orderbekräftelsen, se punkt 3:6 och 3:7.
 3. Jupitr.com tillämpar ångerrätten och öppet köp även beträffande näringsidkare som är juridiska personer.
 4. Jupitr.com tillämpar 45 dagars öppet köp och i samband med det återbetalas erlagda belopp för Tjänsterna, se punkt 3:6 och 3:7.
 5. Vid avtal med Jupitr.com finns ingen bindningstid, avtalet kan av Kunden sägas upp när så önskas. Efter en eventuell uppsägning sparas eventuells arbete såsom t.ex. filer hos Jupitr.com i 2 veckor efter avslutandet, se punkt 3:6 och 3:7.
 6. Vid uppsägning kontaktas Jupitr.com’s support. Om Kunden inte betalar faktura och påminnelser de erhållit för den nya fakturaperiod, ses detta som en uppsägning.
 7. Om Kunden vill säga upp, använda sig av ångersrätten och öppet köp, måste Kunden stryka sin identitet med både användarnamn och lösenord för att detta ska vara giltigt. Jupitr.com bekräftar då meddelandet och återbetalar inom 30 dagar.
 8. Vid avslut och uppsägning under pågående avtalsperiod återbetalas den del av avtalstiden som inte är utnyttjad. Men detta gäller inte om mer är 10 % av Jupitr.com’s totala kunder skulle säga upp sig inom en 30-dagarsperiod.

4. Domännamn

 1. Om Kund även vill beställa domännamnstjänster och/eller DNS-tjänster från Jupitr.com, gäller särskilda villkor som hittas på Jupitr.com’s webbplats.

5. Avgifter

 1. Avgifterna för Tjänsterna sker i form av förskottsbetalning mot faktura. Betalningsvillkoren är 14 dagar netto, och betalas via Bankgiro, Plusgiro, direkt banköverföring eller med kontokort.
 2. Jupitr.com har rätt att ta ut en påminnelseavgift. Dröjsmålsränta debiteras inte. Om betalningen för en ny avtalsperiod uteblir, avslutar vi Tjänsterna tidigast inom 2 veckor. Innan Tjänsterna avslutas skickar Jupitr.com ut en påminnelse till Kund via e-mail till Kund via den adress som angivits.
 3. Om kund anser att fakturan är felaktig, ska detta meddelas snarast men senast inom 8 dagar. Om Kund har invänt mot fakturan så ger Jupitr.com anstånd mot betalning, i väntan på att båda parterna kommit överens om ny fakturabelopp. Om parterna kommit överens inom 14 dagar kan vardera part initiera tvistelösning enligt punkt 9 nedan.
 4. Om en avgiftsändrig ska ske, meddelas detta skiftligt, och det kan endast göras i samband med en ny avtalsperiod.
 5. Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

6. Överlåtelser

 1. Kund får endast överlåta Tjänsterna efter Jupitr.com’s medgivande till annan part. Överlåtelse och medgivande sker skriftligen och gäller från det datum Jupitr.com har godkänt och medgivit överlåtelsen. Frånträdande Kund är inte skyldig att betala för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Tillträdande Kund är inte skyldig att betala för förpliktelser som uppkommer innan/före överlåtelsetidpunkten.
 2. Jupitr.com får helt eller delvis överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal till ett annat företag.

7. Jupitr.com’s ansvar

 1. Jupitr.com kontrollerar inte för verksamheten på enskilda hemsidor eller information som Kund hanterar inom Webbhotellet. Jupitr.com ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som uppkommit av agerande av Kund. Jupitr.com ansvarar inte för Kunds eventuella ersättningsskyldighet på tredje part. Jupitr.com ansvarar även inte för dataförlust, eller annan skada som uppstått som påföljd av virus eller obehörigt intrång eller obehörig påverkan av Jupitr.com’s servrar.
 2. Jupitr.com ansvarar endast för skador som Jupitr.com eller den part (underleverantör) som Jupitr.com anlitat orsakat genom vårdslöshet. Jupitr.com’s skadeståndsskyldighet är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt värde motsvarande högst avgiften för Tjänsterna under gällande avtalsperiod. Vid förlust i näringsverksamheten eller indirekt skada, såsom minskas produktion eller omsättning för Kund eller tredje part, utgår ingen ersättning.
 3. Begränsning i 7:2 gäller inte sådan skadestånsdskyldighet som följer av tvingande lag.
 4. Om Kund drabbas av skada på grund av Jupitr.com eller i Tjänsterna måste detta meddelas omedelbart. Jupitr.com ersätter inte för skador som kunde ha undvikits. Krav på skadestånd ska framföras skriftligen till Jupitr.com och inkomma inom skälig tid efter det att Kund märkt eller bort märka grunden för kravet.
 5. Jupitr.com har fullgoda system för dubbel lagring av data, så att denne kan återskapa i händelse av haveri, men Jupitr.com garanterar inte tillgången till data på Kunds hemsida och ansvarar inte för förlust av data.

8. Kunds ansvar

 1. Under kontraktstiden ansvarar Kunden att Jupitr.com har tillgång till riktigt och effektiv kontaktinformation. Jupitr.com ansvarar inte för skador, problem eller kostnader som uppstått på grund av att kontaktinformationen är felaktig, eller att Kund inte omgående tar del av Jupitr.com’s meddelande.
 2. Kund ansvarar för säker hantering av Kundens användarnamn och lösenord.
 3. Kund ansvarar för att information som hanteras av Kund inom Webbhotellet (eller Kunds verksamhet på Webbhotellet) inte

a. gör intrång i tredje parts rättigheter
b. på annat sätt bryter mot svensk lagstiftning
c. orsakar allvarlig skada
d. är uppenbart oförsvarlig ur etnisk synpunkt

 1. Webbhotellet är avsett endast för hemsida- och e-postbruk. Jupitr.com förbehåller sig även rätten att avgöra vart gränsen går för olaglig eller uppenbart försvarlig verksamhet/innehållet överskrider och vad som är rimliga åtgärder för att garantera säkerheten för Webbhotellet. Om Jupitr.com uppmanar Kund att ta bort information från Webbhotellet, för att detta enligt Jupitr.com är oacceptabelt, så ska Kund agera skyndsamt.
 2. Om det föreligger misstankar om brott mot dessa villkor i samband med felsökning, har Jupitr.com rätt att kontrollera information som hanteras inom Webbhotellet. Jupitr.com har även rätt att omedelbart ta bort eller flytta information som hanteras inom Webbhotellet om denna information riskerar att orsaka skada för Jupitr.com’s kunder, servrar eller nätverk. Detta gäller även om skada har orsakats indirekt genom att innehållet ger upphov till överbelastning eller olagliga angrepp från utomstående.
 3. Om Kund bryter mot villkoren i Avtalet, kan Avtalet sägas upp av Jupitr.com. Innan uppsägning verkställs ska Jupitr.com, om det är möjligt, ge Kund skälig tid för att vidta rättelse. Om innehållet eller verksamheten på Kundens hemsida ger upphov till överbelastning eller andra säkerhetsproblem i Webbhotellet, som kan hota andra Kunders hemsidors säkerhet, förbehåller sig Jupitr.com rätten att omedelbart stänga ner hemsidan, utan föregående varning.
 4. Kund som bryter mot detta avtal har inte rätt att få en återbetalning av erlagda avgifter och är skadeståndsskyldig mot Jupitr.com i den omfattning som gäller enligt svensk lag.

9. Otillåten Användning

 1. Kunden får inte använda Tjänsterna i strid med Avtalet, gällande lagstiftning eller för att främja eller oetisk verksamhet. Information som finns inom Webbhotellet eller som annars omfattar Tjänsterna, får inte innehålla;
  1. Information som gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter
  2. Datavirus eller annan skadlig kod
  3. Barnpornografiskt, pornografiskt, diskriminerande, rasistiskt, förnedrande, hotfullt, eller våldsamt material eller annat material som utgör olaga hot, hets mot folkgrupp eller som uppmuntrar till olagliga handlingar eller aktiviteter.
 1. Om Kundens användning av Tjänsterna strider mot punkt 9:1 eller om Kunden använder Tjänsterna på ett sånt sätt att det kan skada Jupitr.com, äger Jupitr.com rätten att omedelbart stänga ner Tjänsterna och vidta andra rättsliga åtgärder.

10. Övrigt

 1. Jupitr.com behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204), i syfte att fullgöra parternas avtal. Personuppgifter lämnas inte ut till tredje part, för att värna om personlig integritet. Undantag till detta kan göras om Kund har brutit mot villkoren i detta avtal eller om domstol eller myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Jupitr.com är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Jupitr.com behandlar.  Jupitr.com vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter. Kunden kan när som helst kontakta Jupitr.com’s support för att få mer information om Jupitr.com’s personuppgiftsbehandling, även om Kund önskar att rätta till uppgifterna.
 2. Båda parterna i detta avtal ska befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande, inbrott, beslag, allmänna restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inkränkningar i energitillförseln eller uteblivna leveranser från underleverantör som part skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder part inte har kunnat undvika eller övervinna. Har avtalet fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av omständighet som angivits ovan har vardera part rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.
 3. Jupitr.com har rätt att inom 30 dagar från publiceringen av dessa villkor att vidta ändringar, ikraftträdandet sker i samband med publiceringen. Ändringar av avtalsvillkoren annonseras skriftligen, via e-mail, till samtliga kunder. Kund som inte godtar de nya villkoren har rätt att omedelbart säga upp avtalet enligt punkt 3:5.
 4. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av Avtalet ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt, varvid Stockholms Tingsrätt ska vara första instans.